هیئت مدیره


دکتر سجادیان
عضو هیئت مدیره

دکتر مدبری
عضو هیئت مدیره

مهندس ایرج نصوحی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

مهندس بهمن مسعودی
نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر محمدمسعود سمیعی‌نژاد
رئیس هیئت مدیره