اصول ارزشی شرکت

شرکت پارس فولاد سبزوار همگام با سایر سازمان‌های ایرانی با استقرار مدل تعالی سازمانی چارچوب مناسبی برای اعمال روش‌های نوین مدیریتی انتخاب نموده که بر اساس نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود سازمان خود را شناسایی و در جهت تعریف برنامه‌های بهبود و اجرای آن‌ها گام بر می دارد. مدیریت پارس فولاد سبزوار اعتقادات و باورهای محوری خود برای ماندگاری در کسب و کار را براساس ۸ اصل بنیادین تعالی به شرح زیر استقرار نموده است:

  •  دستیابی به نتایج متوازن (Achieving Balanced Results)
  •  ارزش افزایی برای مشتریان (Adding Value to Customers)
  •  رهبری با دوراندیشی , الهام بخشی و درستی (Leading with vision Inspiration & Integrity)
  •  مدیریت بوسیله فرایندها (Managing by Processes)
  •  موفقیت از طریق کارکنان (Succeeding through people)
  •  پرورش خلاقیت و نوآوری (Nurturing Creativity & Innovation)
  •  ایجاد شراکت‌ها (Building Partnerships)
  •  مسولیت‌پذیری برای آینده‌ای پایدار (Taking Responsibilityy for a Sustainable Future)